embed embed share link link comment comment
Embed This Video close
Share This Video close
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
embed test
Rate This Video embed
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)
Loading ... Loading ...
Tags For This Video tags
rate rate tags tags related related lights lights

Pete’s Easy Pizza

Rex went out to a pizza speakeasy in the Upper 9th, where Ben & Walker cook in a wood-burning oven constructed by Walker & and his girlfriend, using fresh ingredients grown around the neighborhood, meats they’ve smoked themselves in the oven, and handmade dough.  The atmosphere is singular; the pizza is tip-top.  Check it out.

6 Responses to “Pete’s Easy Pizza”

 1. internacha says:

  awesome – looks so good, and so fun. Can’t wait to try it. Thank you Rex n Bella for helping me discover this! I heart nola. Walker and team – congrats and see you soon!

 2. Eddie says:

  Hey gang–awesome, tasteful video! Look forward to making it out to Pete’s next month…thanks for the scoop.

 3. [...] Posted Wednesday, March 10th, 2010 Even this flier tasted good. We're all real impressed with Pete's Easy down by St Claude and Feliciana, but a new contender has entered the battle of the underground [...]

 4. Grzejniki owo element Akceosria łazienkowe nieodzowny do dobrego dzia³ania spokojnego ocieplania. Wypuszczaj¹ werwê termiczn¹ ukut¹ w ci¹gu asyst¹ pieca CO a¿ do powietrza w polskim domu, Kabiny prysznicowe pozytywnego by³oby wskutek niniejszego na skroœ zastanowiæ siê nim nabyciem natomiast wybraæ najwa¿niejszego kaloryfery, pasuj¹ce a¿ do potyczek inwestora zaœ lokalu. Selekcja nastêpnych kaloryferów to orzeczenie jaka potrzebuje ca³kowitego skrzy¿owania z wykorzystaniem idea. Lecz grzejniki nabywa siê uderzenie na kilkanaœcie latek… Wdra¿anie procedurze marketingowej w hurtowni farmaceutycznej nie istnieje æwiczeniem lekkim, aczkolwiek biegiem wszechstronnym, z³o¿onym oraz spragnionym znacznego zaanga¿owania pracowników. ród³owymi wymogami, które wp³ywaj¹ Meble łazienkowe przedsiêbiorstwo a¿ do doznania na strefê marketingow¹ s¹: hegemonia oferty powy¿ej pokupem tudzie¿ nasilaj¹ce siê widma rywalizacji. Recepcja zaœ rzeczonej pozycji pobudza, ¿e nieca³kowite Meble łazienkowe dzia³ania przedsiêbiorstwa uzale¿nione bêd¹ od gestów p³yn¹cych spoœród œrodowiska. Reklama farmaceutyczny tuli p³aszczyznê poszukiwañ natomiast instrumentów natomiast postêpowañ pchanych natomiast wygrywanych w ewoluowaniu straszyde³ rynkowych. Obie te kompetencji kreuj¹ siê z kilku elementów. Niepewnym spoœród nich s¹ instrumenty oraz dzia³ania po³¹czone spoœród uzyskiem, czyli œrodkiem. Meble łazienkowe W procesie programowania i uk³adania przedsiêwziêæ niekupieckich na bazaru farmaceutycznym nie opuszczaj¹ one ¿ywio³owo, wszelako w spojeniu z obcymi przyrz¹dami marketingowymi stosowanymi do zuchowatego ciœniêcia na jarmark. Organizm taktyki marketingowej w sektorze farmaceutycznym œci¹ga siê a¿ do zak³adania pasuj¹cej zawartoœci jedynych faktorów tudzie¿ płytki łazienkowe z³¹cze ich w Płytki podłogowe jacyœ ca³okszta³t w relacje od czasu: wyprzedawanego produktu, temperamentu bazarze zaœ gildia odbiorców, zaœ dodatkowo stosowanych uk³adów sprzeda¿y. Niedowolne przedsiêbiorstwo Szafki łazienkowe wykonuje niew³asnego koñce, którymi s¹ zaspokajanie utarczki niegminnych, d¹¿enie a¿ do udŸwigniêcia siê na bazarze zaœ maksymalizacji plonu. Przed chwil¹ przez realizacjê tych koñców firma uœciœla nieautorsk¹ poz¹ na zbytu.

 5. Armando says:

  I see a lot of interesting articles on your blog.
  You have to spend a lot of time writing, i know how to save you a lot
  of time, there is a tool that creates unique, google friendly posts in couple of minutes, just type in google – laranita’s
  free content source

 6. Henrietta says:

  It’s hard to find your posts in google. I found it on 16 spot, you should build quality backlinks , it will help you
  to rank to google top 10. I know how to help you, just search in google – k2 seo tips and tricks

Leave a Reply